Eski Türk Edebiyatı

Yüksek Lisans

1981.

KURNAZ, Cemal. Taşlıcalı Yahya Bey Divanı’nda Kozmik Unsurlar.

ÖZEL, Rıdvan. Nev ’î Divanı ’nda Bitkiler

SEFERCİOGLU, Nejat. Fuzuli Divanı ’nda Sevgilinin Fizikî Yapısı ile ilgili Özellikler.

1986.

HORATA, Osman. Nedim-i Kadim Divançesi Üzerine Bir inceleme.

1988.

KUTLAR, Fatma Sabiha. IVIII Yüzyıldan Bir Şair: İzzet Ali Paşa.

1991.

AKALIN UYAR, Berrin. Tıflî Ahmed Çelebi ve Divanı.

KAYA, Bilge. XVII. yüzyıl divan şairi Mantıki Ahmet Efendi ve Divançesi.

1992.

ÖZ, Önder. Değişik bir Tezkiretü ’l-Evliya metni (inceleme-dizin-metin).

1996.

AKSU, F. Belgin Tezcan. IVIII Yüzyıl Divan Şairi HazıkMehmed ve Divanı.

1997.

ÖZTEKÎN, Özge. Rasih Divanı (inceleme-tenkitli metin-özel adlar dizini).

1998.

YAĞMUR, Bahri. Hilali Divanı (inceleme-metin).

GÜN, Salih. Çakeri Divanı (İnceleme-metin).

2002.

YILDIZ, Serhat. Sermed Divanı, İnceleme-metin.

2004.

KORKUT, Gülçiçek. Divan-ı Le Ali (inceleme-metin).

2005.

TANYILDIZ, Ahmet. Firdevsi-i Tavil Münazara-i Seyf ü Kalem (inceleme-metin-söz- lük).

2006.

BAYRAM, Asuman. Güfti ve Gam-name ’si (inceleme-metin).

2009.

BUYRUK, İbrahim Etem. Ümîdî Ahmet Dîvânı (inceleme-metin-özel adlar dizini).

Y/NVZ. Nilay. XVII. yüzyıl Tarih Manzumelerinde Toplumsal Yaşam.

2010.

ARSLAN, Fatma Şennur. Asım Arif-Zâde Divançesi (inceleme-metin-dizin-sözlük).

EREN KAYA, Fazile. Mesnevilerin Dîbâce, Sebeb-i te ’lîf ve Hâtime Bölümlerinde Edebiyat Eleştirisi.

ARAÇ, Güllü. Uzun Firdevsî ve Hakâyık-nâme ’si.

2012.

YILDIZ, Evşen. Giryân Divanı: İnceleme-metin.

İNCE, Muhammet. Şem ’î’ninMantıku ’t-Tayr Şerhi: İnceleme-metin.

2013.

AGAOGLU, Gökçehan Aysel. Mecmû ’a-i Nefise(lnceleme-Metin).

2014.

EREN, Hulusi. Dârendeli Kâtipzâde Bekâyî-Maktel-i Hüseyn (Inceleme-Tenkitli Me- tin-Sözlük Dizin).

TOPTAŞ, Emine Sıdıka. Süleymaniye Kütüphanesi Ali Nihat Tarlan Koleksiyonu 80/5 Numarada Kayıtlı Bir Şiir Mecmuası: Mecmû ’a-i Eş ’âr ve Fevâ ’id (52a-128b) (Ince- leme-Metin).

NKNZ, Ayşe. Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Kadîmî ’nin Leylâ vü Mecnûn Mesne­visi (Inceleme-Metin).

2016.

POLAT, Kadim. Ali Nazif’in Zinetü ’l-Kelam ’ı ve Türk Belagatindeki Yeri.

YAĞMUR, Hilal. Seyfü ’l-mülûk ve Sa îd İbn-i Sâlih Hikâyesi: Kitâb-ı Gülistân-nâme (inceleme-metin-işlevsel sözlük).

2017.

ÖZTÜRK, Aslıhan. Mevlânâ Resmî’nin Levhnâme Adh Mesnevisi (Inceleme-metin- sözlük-dizin).

BAYKAN, Mervecan. Yenişehirli Avnî’nin Mir ’ât-ı Cünûn ’u Bağlamında Delilik Kav­ramı.

ZEHİR MACAKOGLU, Ayşe. Antepli Aynî Dîvânı ’nda Toplumsal Hayat.

2018.

NEJAD, Solmaz Ahmadzadeh Tajadodı. Hatice Nakiyye Hanım Lügât-ı Fârisiyye.

ALTUN, İrem Işıl. Klasik Türk Şiirindeki Tehzile Türev İlişkileri Üzerinden Metinlera- rası Bir Yaklaşım.

TUNÇ, Tülay. Niyâzî Dîvânçesi (inceleme-metin).

TANRIKULU, Elif. Dîvân Şiirindeki Mantıku ’t-Tayr Geleneğinin Metinlerarası İlişki­ler Bağlamında İncelenmesi.

ŞAYİN, Esra. Ra ’ûfi Şeyh SeyyidAhmed Divanı (inceleme-metin).

ÇAKICI, Muhammet Emre. Nedim Divanı ’nda Renkler.

2019.

KOŞAR, Burcu. Mahmûd Fâ ’iz Dîvânı (Inceleme-metin-tıpkıbasım).

DEMİR, Cansu Umut. Tuhfe-i Şerifi (Inceleme-metin-bağlamlı dizin).

KERTİ, Duygu. İbrâhim İbn-i Bâlî’nin Hikmetnâme Adlı Eserindeki Coğrafi Unsurlar Üzerine Mitolojik Bir İnceleme.

2020.

YILMAZ, Gülay. Divan Edebiyatında İstanbul: 15. Yüzyıl.

2021.

ET, Oğuzhan. Klasik Belâgatte Mecaz ve Mecazi Anlatım.

UĞUR, Fatih. Ahmedî Dîvânı ’nda Tarihî, Efsanevî, Mitolojik Şahıslar ve Arketipleri.

2022.

MERT, Ayşe Nur. İşkodra vilâyeti ʿOsmanlı Şâʿirleri adlı tezkirenin bağlamlı dizini ve işlevsel sözlüğü.

ESMER, Büşra. Ka'b b. Züheyr'in Kasîde-i Bürde'sinin şarihi meçhul Türkçe şerhleri (İnceleme–metin).

KÜÇÜKCERAN, Ali. Klasik Türk edebiyatında Hâtem-i Tâ'î ve 'Hikâye-i Hâtemü't-Tayyî' adlı eser (İnceleme-metin).

 

 

Doktora

1980.

AKAR, Metin. Türk Edebiyatında Manzum Miracnameler.

1984.

KURNAZ, Cemal. Hayalî Bey Divanı ’nın Tahlili.

SEFERCİOĞLU, Nejat. Nev ’îDivanı ’nın Tahlili.

1990.

HORATA, Osman. Cemali, Hüma vü Hümayun (Gülşen-i Uşşak).

1996.

KUTLAR, Fatma Sabiha. Arpaeminizade Sami Divanı.

2001.

AKALIN UYAR, Berrin. Za ’ifi, Gülşen-i Si-Murg: İnceleme - Tenkitli Metin.

KOKSAL, Mehmet Fatih. Edirneli Nazmi Mecma’ü’n-Neza’ir (inceleme-tenkitli me­tin) (3 cilt)

2004.

KURTOGLU, Orhan. Lebib Divanı (inceleme, tenkitli metin, sözlük).

ÖZTEKÎN, Özge. XVIII. yüzyıl Divan Şiiri ’nde Toplumsal Hayatın İzleri: Divanlardan Yansıyan Görüntüler.

MUM, Cafer. Halepli Edip Divanı: İnceleme-tenkitli metin-cinaslar sözlüğü.

2007.

DURMUŞ, Mustafa. Osmanlı sahası Türkçe Şair Tezkirelerinin Tür Özellikleri.

GÜLTEKÎN, Haşan. Türk edebiyatında İnşâ: Tarihî Gelişim-Kuram-Sözlük ve Metin.

2008.

DEMİR, Hiclal. Lâzikî-zâde Feyzullah Nafiz ve Dîvânı (inceleme-metin-özel adlar dizini). GÜZELOVA, Hanzade. Abdi’nin Heft PeykerMesnevisi (inceleme-metin-dizin).

2010.

AYAN, Elif. Sâlim Efendi ’nin Husrev ü Şîrîn Mesnevisi ve Türk Edebiyatında Husrev ü Şîrîn Mesnevileri.

2012.

ONAT ÇAKIROGLU, Tuğba. İsmail Hakkı Bursevi ’nin ‘Şerh-i Pend-i Attar ’ (Attar ’ın Pendnamesi ’nin Açıklaması) Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme ve Attar ’ın Pendname ’si ile Karşılaştırılması.

2017.

EREN KAYA, Fazile. Hamîdî-Hurşîd ü Hâver (İnceleme-Metin) I.Cilt.

BAYRAM, Asuman. Firâkî’nin Husrev ü Şîrîn ’i (Inceleme-metin-bağlamlı dizin ve iş­levsel sözlük).

AYTAÇ, Aslı. Aşkî ve Heft Peyker Mesnevisi (Inceleme-metin-özel adlar dizini).

2018.

İNCE, Muhammet. İbnü ’l-Fârız ’ın Hamriyye Kasidesinin Arapça, Farsça ve Türkçe Şerhleri.

KOÇ, Munise. Mazlûm, Yûsuf u Züleyhâ (Inceleme-tenkitli metin).

EREN, Hulusi. Firdevsî-i Rûmî Süleymân-nâme-i Kebîr-34-35. ciltler (Inceleme-ten- kitli metin-dizin).

2019.

ÖZBEK ARSLAN, Necmiye. Firdevsî-i Rûmî Süleymân-nâme-i kebîr 11., 12., 13. cilt­ler (Inceleme-metin).

ALİYEVA, Tunzala. Molla Mahmud Zu ’i Divanı (Inceleme-metin-bağlamlı dizin-iş- levsel sözlük).

2020.

BUGAN, Funda. Sürûrî terceme-i Zahîretü ’l-Mülûk (inceleme-tenkitli metin-özel adlar dizini).

2022.

EKİCİ, Ayşegül. Nihânî Dîvânı (İnceleme-metin).

ADALAR SUBAŞI, Derya. Mustafa Behcet'in telhîs şerhi: Behcetü'l-Erîb (İnceleme-çeviri yazılı metin).