Türk Dili

Yüksek Lisans

1979.

HOLLMAN, Priscilla. A Contrastive Study of Causative and Factitive Structures in Turkish and English.

1982.

BOZTAŞ, İsmail. English Loan Şords in Modern Turkish (A Phonological AndMorp- hological Study).

1985.

AKBAŞ, Ali. Yapalak-Ekinözü Ağzı, Ses ve Şekil Bilgisi.

1986.

MANTARCI, B. Nurhan. Bir Özbek Destanı: Nur ali (Metin-inceleme-Sözlük)

1987.

CHOİ, Hyojoung. Cami ’ü ’l- Hikâyat İncelemesi.

1988.

CEYLAN, Emine. Ana Türkçede Kapalı e Ünlüsü.

ÖLMEZ, Mehmet. Altun YarukIII. Kitap.

ÇELİK, Ülkü. Kırgızca bir hikaye: Astra Gülü (metin-çeviri-dizin).

1989.

EKER, Süer. Kazakça bir hikaye: Sonğı Tasil metin-çeviri-dizin.

CHOİ, Han Şho. Türkçe ile Korecenin Karşılaştırmalı Fonolojisi.

1990.

KARABABA, Sevgi. Azerice Bir Tiyatro Eseri: Sergüzeşti-Merdi-Hesis (Hacı Gara) Metin-Dizin.

1992.

KALAY, Özlem Özdeş. Kısas-ı Enbiya (1-51. Sayfalar)

ÖZ, Önder. Değişik Bir Tezkiretü’l-Evliya Metni (inceleme-Metin-Dizin).

Lİ, Yongsong. Türk Dillerinde Akrabalık Adları

1993.

ERDAĞI, Binnur. Kısas-ı Enbiya (54-109. Sayfalar).

1994.

OYARKILIÇGİL, Arzu. Kısas-ı Enbiya (154-204. Sayfalar).

1996.

BAYRAKTAR, Nesrin. Kısas-ı Enbiya (203-260. Sayfalar).

ÖZERTURAL, Zekine. Maniheist Uygur Metinlerinin Dil Özellikleri ve Sözvarhğı.

1998.

GÜL, Bülent. Kısas-ı Enbiya(400-450. Sayfalar).

1999.

KIRCAOGLU, Şule. Türkmen Dili ve Edebiyatı Kitabı, Türkmen Dili Bölümünün Yazı

Çevrimi, Türkiye Türkçesine Çevirisi ve Sözlüğü.

2000.

ÖZER, Filiz. Oğuz Grubu Türk Dillerinde Fiilimsiler.

2002.

TEMİZSOYLU, Yasemin Şenel. Kutadgu Bilig ’de İsim Yapımı.

AYEDÎNOVA, Cevahire. Tatarca Sarf-Nahiv, Yazı Çevrimi, Türkiye Türkçesine Çevi­risi, Sözlükler.

2004.

AYTAKLAR, İsmail. Orhon Türkçesinde Cümle Yapısı.

CANTÜRK, Selçuk. Yeni Uygurca ve Özbekçe Fiilimsiler.

0R0Z0BAYEV, Mayrambek. Eski Türkçe ve Kırgızca ’daki Yapım Ekleri.

2005.

ILGIN, Ali. Kara Kuzgun Destanı (inceleme-metin-aktarma-gramatikal dizin-k).

SİMİÇ, Milan. Bilge Kağan Yazıtı.

2006.

TAŞTEKÎN ÖZDEDE, Sebiha. Kısas-ı Enbiya.

BAYKARA, Sadık. Uygurların Tarihi Halk Koçakları.

2010.

ÖNER, Sündüz. Kısas-ı Enbiya.

DEMİR, Aydın. Hekim Bereket, Hulasa (1.-50. sayfalar) (inceleme-metin-sözlük).

CENGİZ, Mikail. Hulâsatü’l-Hey’e Giriş-Notlar-Metin-Dizin.

2011.

DEMİR, Duygu Özge. Kısas-ı Enbiya ’mn Üç Nüshası Üzerinde Karşılaştırmalı Dil­bilgisi İncelemesi: Türk Dil Kurumu Nüshası 14. yy, Şâzeli Nüshası 15. yy, Marmara Nüshası 17. Yy.

YILDIZLI, Muhammed Emin. Kutadgu Bilig ’de Dünya Metaforu.

2012.

ŞEYDİ ERTEK, Müberra. Ağız Araştırmalarında Transkripsiyon.

ÜZÜM, Melike. Çankırı Paşaları: Dil ve Kültür Araştırması.

SAAT, Hatice. Grek Harfli Karamanlı Türkçe si Metni Ahdi Cedid (1. -50. sayfalar) Üzerine Dil İncelemesi.

DARICI, Esra. Türkiye Türkçesinin Söz Varlığında Yer Alan Kalıplaşmış Sözlerin Po­litik Söylemdeki Yeri.

2013.

BATMAZ, Macidegül. Eski Uygur Türkçesinde Tıp Terimleri.

GÜZEL, Haşan. Eski Uygur Sivil Belgelerinde İktisat Terimleri.

2014.

ALACA, Seçil. Televizyonda Yayımlanan Evlilik Programlarındaki Hitap Şekilleri.

OLCAY, Cem Bircan. Malatya Arapgir Ağzı (İnceleme - Metinler - Sözlük).

SEL, Pınar. Karamanlıca Sıhhetin Sırrı Adlı Eser Üzerine Dil İncelemesi.

DOĞAN, Aybüke Betül. Eski Türkçede Ölçü.

2015.

ERSAN, R.aziycM//H/7 Yaruk Bağlamında Eski Uygurca’da Fiil Birleşmeleri.

AĞCA, Mustafa. Eski Uygur Türkçesinde Dua/Alkış (Anlambilimsel bir inceleme).

2016.

ALTUNDAŞ, Uğur. Karamanlıca Hazreti Yosıfin Ömrünün Naklieti Adlı Eser Üzerine Dil İncelemesi.

HAYIRSEVER, Haşan. Dolgancada Addan Ad Yapımı.

KUMANLI, Mustafa Samet. Lügat-i Türki, Arabi, Farisi Adlı Eser Üzerinde Sözlükçü­lük, Söz Varlığı ve Söz Yapımı Araştırması.

2017.

ÖZKAN, Alican. 1960-1980 Yılları Arası Yeşilçam Dönemi Türk Sinemasında Argo Söylemi: Türkân Şoray Filmleri Örneklemi.

DARABADİ, Mına Dolati. Halaçça: Belgeleme ve Dilbilgisi Çalışması.

BUÇUKÇU, Zeynep. Mahmud bin Kadı-i Manyas ’in Acebü ’l-Üccab Adlı Eserinin Transkripsiyon ve Dizini.

2018.

NAZAR, Hassan. Türk ve Hint Dilleri Atasözlerinin Biçim ve Kavram Özellikleri Ba­kımından Karşılaştırılması.

EBRAHIM, Yasmın Hajı. Manzum Hikâyeler Mecmuası (Metin-inceleme-sözlük).

KARAMAN, Ebru. Menâkıb-ı Mekke (Inceleme-metin-dizin).

ÇAKMAK, Vildan. Çuvaşçada Eylem Yapımı.

AMEDA, Marsıda. Ta ’birname-iMuhyiddin Arabi Kuddise Sirruhu ’l-Teala (1.-25.say­falar) Transkripsiyon-dizin.

KAREEM, Ayver Abbas Kareem. Kardeşlik Dergisi (1961-1976) Bağlamında Irak Türkmen Türkçesi Atasözleri ve Deyimleri.

TAŞÇI, Nur Sena. Oğuz-Kıpçak Dil Etkileşimi: Türkiye Nogaycası Örneği (Ses ve bi­çim bilgisi).

KAYA, Ezgi Duman. Dil Planlaması Açısından Türk Dil Devrimi ’nin Değerlendiril­mesi.

2019.

PATARKALASHVILI, Ana Kitâb-ı Kıyâfet-nâme.

YESSIRKEP, Tansholpan. Haza Kitabu Iskender-name.

MERAL TÜRKMENOĞLU, Tuğba. Ahmed VefikPaşa’nın Lehce-i OsmânîAdlı Söz­lüğünün 1876 ve 1889 Tarihli Baskıları Üzerine Sözlük Bilimsel Bir Değerlendirme.

GÖKTAŞ, Büşra. Eski Uygur Türkçesinde Epistemik Kiplik: Aç Pars Hikayesi Örneği.

SHAKOR, Motlo Fadhıl. Hikâyet-i Latife-i Ucübe-i Mahcübe-i Zarife.

2020.

GÜLEN, Beste. Türkçede-mAk ve-mAkllk Eylemlikleri Üzerine İşlevsel Bir İnceleme.

TÖZLUYURT, Zeynep. Türk işaret Dilinde Sözcük Yapımı.

İNCE, Serkan. Mecmû ’atü ’l-mühendisîn (Giriş-inceleme-metin-dizin).

2021.

YILDIZ, Şeyma. Türkçede ‘ne... ne(de)... 'Bağlacının Gelişimi.

ÇOLAK, Sahra. 21. yüzyıl Türkçesinde Yeni Öğeler ve Yeni Sözcükler.

EJDER, Büşra. Haẕa Kitābu İskender-nāme [90r - 135v] (İnceleme-metin-dizin)

ÖZDEMİR, Mevlüde. Dede korkut'un Dresden nüshasının tarihî ve etimolojik sözlüğü.

2022.

ÇİTLER, Saffet İrem. Türk dili tarihî boyunca {+CA} eki ve işlevleri.

EMEKTAR, Ayşenur. Türk dili tarihi içerisinde {+lık} ekinin gelişimi ve işlevleri.

KURT, Büşra. Türk dilinin giyim kuşam terimleri üzerine biçim ve anlam incelemesi.

ÇELİK, Meralnur. Türk dilinde güzel: Kavramsal bir inceleme.

KAYA, Funda. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin üçüncü ve dördüncü cildinde köken açıklamaları ve köken yakıştırmaları.

KURUOĞLU, Hidayet. Tercüme-i Ferhengnâme-i Sadî'nin söz varlığı.

DOĞAN, Ali. Eski Uygurca Tantrik bir metin: Avalokiteśvara-Sādhana.

 

Doktora

1975.

ÖZEN, Ahmet. A Discriptive Study of the Phonology andMorphology of Crimean Ta­tar.

KÖSTEN, Necdet. A Contrastive Study ofRelatives in English and Turkish Şith Special Emphasis on Problems for Turkish Learners of English.

KOKSAL, Aydın. A First Approach toA Computarized Model for the Automatic Mor- fological Analysis of Turkish.

1977.

ÇAĞLAR, Güray. The Passive Voice in Turkish.

TOSUN, Cengiz. A Contrastive Study of Şord-Formation by Laffiıation in Turkish and English.

1978.

ELDEMİR, Aysu. A Study On Azerbaijani Syntaı.

MUTLU, Mine. Verbal Adverbs in Turkish.

1981.

TOGAY, Hamit Ruhsay. Auıilary in Embeddet Sentences in English and Turkish A Constrastive Study.

1982.

SEZER, Ayhan. A Synto-Semantic Analysis of the Sentence in English and Turkish.

KOÇ, Sabri. Syntaı And Semantics of Adverbial Clauses in English.

1986.

YÜCEL, Bilal. Babür Divanı (Metin-Gramer-Sözlük).

1987.

DEMİREZEN, Mehmet. A Contrastive Study of the Phonology and Morphology of Compound Şords in Turkish and English.

1989.

BİLGEN, İpek. Divanu Lügati ’t-Türk ’te Söz Yapımı.

CHOİ, Han Woo. Türkçe ile Korecenin Karşılaştırmalı Morfolojisi.

1990.

KİREMİT, Mehmet. Mir ’atü ’l-Memalik (Şeydi Ali Reis) incelemeMetin-indeks.

ZEYREK, Deniz. An Analysis Of The Teıtual Patternn Of The Turkish Folktale.

1991.

EREN, Mehmet Emin. Zonguldak ili Ağızları.

1992.

CHOİ, Hyojoung. Oğuz Grubu Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Fonolojisi.

1993.

YILMAZ CEYLAN, Emine. Artsüremli Çuvaşça Sesbilgisi.

KARGI ÖLMEZ, Zuhal. Mahbubü ’l-kulub (Inceleme-metin-sözlük).

ÇELİK, Ülkü. Ali Şir Nevayi-Leyli vü Mecnun (gramer-metin-dizin).

1994.

ÖLMEZ, Mehmet. Hsüan - Tsang ’ın Eski Uygurca Yaşam Öyküsü, 6. Bölüm.

1998.

EKER, Süer. Kıpçak Grubu Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi.

Lİ, Yong-Song. Türk Dillerinde Sontakılar.

2000.

BAYRAKTAR, Nesrin. Orta Türkçede Fiilimsiler.

ERDAGI, Binnur. Tuhfe-i Mübarizi (inceleme-metin-sözlük).

2003.

EMİNOGLU, Hatice. Müşgil-güşa (Ta ’bir-name) (Dil bilgisi- metin-dizin) (2 cilt).

2004.

GÜL, Bülent. Eski Türk Tarım Terimleri.

ÜNLÜ, Suat. Karahanlı Türkçesi Satır Arası Kur ’an Tercümesi TİEM 73, Giriş-Metin- Inceleme-Analitik Dizin.

2006.

AĞCA, Femıh. Eski Uygur Türkçesiyle Yazılmış Eserlerin Ses ve Şekil Özelliklerine Göre Tarihlendirilmesi.

2007.

GÖKÇE, Faruk. Oğuz Türkçesinde Fiil Birleşmeleri Tarihsel Karşılaştırmalı Bir İnce­leme Denemesi.

ASLAN DEMİR, Sema. Türkiye Türkçesinde İsteme Anlam Birimi: Dilbilgisel ve Top­lum Dilbilimsel Bir İnceleme.

2015.

SARI, İsa. Türkçede Ekleme Dışı Sözcük Yapımı ve Sözlükselleşme.

2016.

KAYA, Perihan. Karamanlı Türkçesi Üzerine Dil Çalışması: ‘Yenovefa Hikayesi ’ (çe­viri yazı-dil incelemesi-dizin).

GÜRKAN, Duygu Özge. Türkçede Belirteç İşlevli Bağımlı Cümleler.

CENGİZ, Mikail. Tehlikedeki Dil olgusu: Teleütçe Örneklemi.

YILMAZKAYA, Elçin. Türk Dilbiliminde Çuvaşçanın Yeri.

CAN, Meltem. Dilbilgiselleşme ve Eski Uygurca Edatlar.

2017.

ÜZÜM, Melike. Eski Anadolu Türkçesinde Epistemik Kiplik: Kısas-ı Enbiya Örneği.

ÖZ AÇIK, Gülhan. Dil Akrabalığı ve Altay Dillerinin Akrabalığı Araştırmaları Hak­kında Bir Değerlendirme.

DURSUN, Sıdıka Türkçede Ettirgen Yapılar

AYDIN ÖZKAN, Işıl. Evrensel Dilbilgisi ve Türkçede İstem (Valenz).

POÇAN, Tuğba. Türkçe Satıraltı Bir Sözlük: Kitâbü ’l-Müsellese.

2018.

KILIÇ CENGİZ, Ayşe. Eski Uygur Türkçesi dönemine ait tantrik bir metin: Sitâtapatrâdhâranî.

BAYAZIT, Zeynep Zeliha. Türkçe Konuşma Dilinde Duygusal Prozodi ve Sözel Bile­şenlerin İncelenmesine Yönelik Nörodilbilimsel Bir İnceleme.

2019.

İSİ, Haşan. Eski Türkçe Tantrik Bir Metin: Uşnîşavijaya dhâranî sütra.

AKTEKER, Osman. Türk Dillerinde d- Biçimlenme ve {tur} Biçim Birimi.

KHAN, Hamed Abbas D. Salebî’nin Kısasü ’l-enbiyâ Eserinin Eski Anadolu Türkçe- sine Çevirileri: Betimleyici Çeviri Kuramları Işığında Karşılaştırmalı Bir İnceleme.

DOĞAN, Aybüke Betül. Runik Metinlerde Belirteç İşlevli Bağımlı Cümleler ULUYÜZ, Buğra Oğuzhan. Standart Türkçe ve Standart Çuvaşçada Ad Yancümleleri.

2020.

BRACKOVIC, Dzenana. Türk Kökenli Bosna Hersek Soyadları.

SEL, Pınar. Runik Harfli Metinlerde Eşdizimlilik.

2021.

CİHAN, Serkan. Mukaddimetü'l-Edeb (Yozgat nüshası)-(Giriş, metin, notlar, sözlük-dizin)

ABU HANNOUD, Sawsan. Türkçe Sözlük'te 'ar.' (Arapça) olarak etiketlenen madde başı kelimelerdeki anlam değişmeleri.